Nákupný košík
 

 

Prihlásenie
Login
Heslo
 
REGISTRÁCIA | PREČO

 

 

 

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

 

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zakoníka č. 40/1964 Zb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. a zákona o Ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.

 

V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva MO EASTAR nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

Vyhraďte si, prosím, chvíľku na podrobnejšie preštudovanie nášho reklamačného poriadku.

 

Zodpovednosť za vady predanej veci

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
  Taktiež nezodpovedá za vady:
  - ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám,
  - o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
  - pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru),
  - ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti, alebo nevhodným výberom veľkosti daného tovaru.
  - boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti,
  taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie. ( § 619 )
 • Z hľadiska životnosti obuvi, oblečenia ... je dôležité si vybrať vhodnú veľkosť tovaru a dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.
 • Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620 )
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. ( § 621 )
 • 1. Predávajúci alebo nim poverená osoba je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná po troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. ( § 18 )
  - povinnosť uvedená v odseku 1. sa vzťahuje na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. ( § 622 )
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. ( § 623 )
 • Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.( § 625)
 • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. ( § 626 )
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania.
 • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To iste platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. ( § 627 )

 

Postup pri uplatnení reklamácie

 

 • Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.
 • Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec / obuv, oblečenie, tovar .../ riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.
 • Pri reklamácii je potrebné doložiť pokladničný doklad o zaplatení tovaru. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar v pôvodnom balení /ak je jeho súčasťou/ predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 • Pri neopodstatnenej /neuznanej/ reklamácii si predávajúci vyhradzuje právo pri opätovnej reklamácii tej istej vady, účtovať kupujúcemu poplatok za poštovné v celej jeho výške, ako aj náklady s tým spojené.

 

Nevyzdvihnutie reklamácie

 

 • V prípade si nevyzdvihnutia reklamácie do 30 dní od oznámenia o ukončení opravy, výmeny si budeme účtovať poplatok za skladné vo výške 30 Sk/deň.
 • V prípade nevyzdvihnutia si reklamácie ani po 6 mesiacoch od dňa vyzvania firmou EASTAR bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia §656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

 

Záverečné ustanovenie

 

Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame! Vzhľadom k tomu Vás žiadame ešte pred nákupom konzultujte s nami správnosť Vášho výberu, aby ste predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.júla 2007 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.
Pri nesplnení vyššie uvedených reklamačných podmienok nebude reklamácia uznaná!
Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

EASTAR

ADIDAS EUROPA GRN